മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

twenty Edit
    ഇരുപത്


twenty Edit
Adjective
    denoting a quantity consisting of 20 items or units


twenty Edit
Noun
    the cardinal number that is the sum of nineteen and one


twenty Edit
Noun
    a United States bill worth 20 dollars


twenty
    വിംശതി


Entries from Olam Open Database

Twenty()::
    ഇരുപതെന്ന എണ്ണല്‍സംഖ്യ,
    ഇരുപത്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gaud, മാധൂകരം, കോള്‍മയിര്‍, തപിപ്പിക്കല്‍, തൊണ്ണാന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean