മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

palliate Edit
    രോഗത്തിന്‍രെ ശക്തി കുറയ്ക്കുക, വേദന ലഘൂകരിക്കുക


palliate Edit
Verb
    lessen or to try to lessen the seriousness or extent of


palliate Edit
Verb
    provide physical relief, as from pain


Entries from Olam Open Database

Palliate()::
    ലഘുവാക്കുക,
    ദോഷം ലഘൂകരിക്കുക,
Palliate(noun)::
    ഒഴികഴിവ് പറയുക,
    തല്‍ക്കാലശമനം,
Palliate(verb)::
    രോഗത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്‌ക്കുക,
    ലഘൂകരിക്കുക,
    വേദന ലഘൂകരിക്കുക,
    തത്‌കാല ശമനം വരുത്തുക,
    മാപ്പുകൊടുക്കുക,
    രൂക്ഷത കുറയ്‌ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lapwing, league, steadfast, അശിക്ഷകന്‍, ഭേരുണ്ഡകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean