മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tuck Edit
    മടക്ക്, പുടം, ഭാഗം


tuck Edit
Verb
    fit snugly into
eg: tuck your shirttail in


tuck Edit
Verb
    make a tuck or several folds in
eg: tuck the fabric


tuck Edit
Verb
    make a tuck or several folds in
eg: tuck in the sheet


tuck Edit
Verb
    draw together into folds or puckers


tuck Edit
Noun
    eatables (especially sweets)


tuck Edit
Noun
    (sports) a bodily position adopted in some sports (such as diving or skiing) in which the knees are bent and the thighs are drawn close to the chest


tuck Edit
Noun
    a narrow flattened pleat or fold that is stitched in place


tuck Edit
Noun
    a straight sword with a narrow blade and two edges


Entries from Olam Open Database

Tuck()::
    മടക്ക്,
    ഞൊറി,
Tuck(adjective)::
    മിഠായി,
    ചെണ്ടകകൊട്ട്.,
Tuck(noun)::
    മടക്കുകത്തി,
    വിലങ്ങനെയുള്ള മടക്ക്‌,
    പുടം,
    ഒരിനം വല,
    ഞൊറിവ്‌,
    മടക്ക്‌,
    ഭക്ഷണക്കോപ്പ്‌,
Tuck(verb)::
    മേല്‍പോട്ടു വലിക്കുക,
    തിരയുക,
    തെറുക്കുക,
    വലിച്ചുകയറ്റുക,
    ഞെറിയുക,
    ഞൊറിയുക,
    മടക്കി കുത്തുക,
    സുരക്ഷിതമായി വയ്‌ക്കുക,
    വിശ്രമിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ statistical, അമ്പുലി, അല്പപ്രജ്ഞ, ചിത്തചോരന്‍, യജ്ഞപതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean