മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

irreverence Edit
    അനാദരവ്, ബഹുമാനവിചാരശൂന്യത


irreverence Edit
Noun
    an irreverent mental attitude


irreverence Edit
Noun
    a disrespectful act


Entries from Olam Open Database

Irreverence(noun)::
    അനാദരവ്‌,
    ബഹുമാനവിചാരശൂന്യത,
    ദൈവദൂഷണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rumble, sheriat, അനന്തര്‍ഭാവിത, ആന, തേജിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean