മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

Troy Edit
noun
    ട്രോജന്‍ യുദ്ധം നടന്നു എന്നു പറയപ്പെടുന്ന പുരാതന നഗരം
    An ancient city in Asia Minor that was the site of the Trojan War


troy Edit
noun
    തൂക്കത്തിന്റെ ഒരളവ്
    A system of weights used for precious metals and, gemstones; based on a 12-ounce pound and an ounce of 480 grains


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chide, lessee, overlap, replica, bolshie


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean