മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

staunch Edit
    ഒഴുക്കു തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുക


staunch Edit
    ഉറച്ച, വിശ്വസ്തതയുള്ള


staunch Edit
Adjective
    firm and dependable especially in loyalty
eg: a staunch defender of free speech


staunch Edit
Verb
    stop the flow of a liquid
eg: staunch the blood flow


Entries from Olam Open Database

Staunch(adjective)::
    ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന,
    കരുത്തുള്ള,
    ദൃഢതയുള്ള,
    ഉറച്ച,
    സുദൃഢമായ,
    വിശ്വാസ്‌തതയുള്ള വിശ്വസിക്കാവുന്ന,
    ചാപല്യമില്ലാത്ത,
Staunch(verb)::
    ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്ന,
    ബലമുളള,
    വെളളം കേറാത്ത,
    ഒഴുക്കു തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ insomnia, mis, plasm, snigger, admissible


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean