മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trivial Edit
adjective
    ബാലിശമായ, നിസ്സാരമായ, തുച്ഛമായ
    small and of little importance


trivial Edit
Adjective
    of little substance or significance
eg: only trivial objections


trivial Edit
Adjective
    concerned with trivialities
eg: a trivial young woman


trivial
    ചീളുവം, ക്ഷുദ്ര, സാമാന്യ


Entries from Olam Open Database

Trivial(adjective)::
    ബാലിശമായ,
    ലഘ്വാര്‍ത്ഥകമായ,
    നിസ്സാരമായ,
    തുച്ഛമായ,
Trivial(noun)::
    നിസ്സാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sumptuary, അപമാനിത, ആകൃഷ്യ, ആജ്ഞാവഹന്‍, ഇടുമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean