മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

setting Edit
    വയ്ക്കല്‍, ഇടല്‍


setting Edit
    പശ്ചാത്തലം
    Arrangement of scenery and properties to represent, the place where a play or movie is enacted


setting Edit
    രംഗസജ്ജീകരണം
    The context and environment in which something is set


setting Edit
Noun
    the context and environment in which something is set
eg: the perfect setting for a ghost story


setting Edit
Noun
    the state of the environment in which a situation exists
eg: you can't do that in a university setting


setting Edit
Noun
    arrangement of scenery and properties to represent the place where a play or movie is enacted


setting Edit
Noun
    the set of facts or circumstances that surround a situation or event


setting Edit
Noun
    the physical position of something
eg: he changed the setting on the thermostat


setting Edit
Noun
    a table service for one person
eg: a place setting of sterling flatware


setting Edit
Noun
    a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or other jewelry) that holds a gem in place


Entries from Olam Open Database

Setting()::
    അമിഴ്‌ത്തിയത്‌,
    സംഭവസ്ഥലം,
    വെപ്പ്,
    ചേര്‍പ്പ്,
    യോജിപ്പിക്കല്‍,
Setting(noun)::
    സ്ഥാപനം,
    അസ്‌തമായം,
    പശ്ചാത്തലം,
    ഇടല്‍,
    സന്നിവേശം,
    പതിച്ചത്‌,
    ഉഗ്രസമരം,
    പ്രവര്‍ത്തിക്കും മുമ്പ്‌ താപവും മറ്റും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സംവിധാനം,
    രത്‌നം ഉറപ്പിച്ച ലോഹത്തകിട്‌,
    ചിട്ടപ്പെടുത്തിയസംഗീതം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sociable, ബദരീകാശ്രമം, അംശദാനം, പറ്റുകടുക്കന്‍, പരായണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean