മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trinket Edit
noun
    ക്ഷുദ്രാഭരണം, കളിക്കോപ്പ്


trinket Edit
noun
    അല്‌പവിലയ്‌ക്കുള്ള ആഭരണം
    cheap showy jewelry or ornament on clothing


Entries from Olam Open Database

Trinket(noun)::
    ക്ഷുദ്രാഭരണം,
    ക്ഷുദ്രാലങ്കാരം,
    കളിക്കോപ്പ്‌,
    ചെറു ആഭരണം,
    അല്‌പവിലയ്‌ക്കുള്ള സാധനം,
    നിസ്സാരവസ്‌തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rarefy, sericulture, ആരകന്‍, ആത്മഗ്രാഹി, ഇനിയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean