മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

trinket Edit
noun
    ക്ഷുദ്രാഭരണം, കളിക്കോപ്പ്


trinket Edit
noun
    അല്‌പവിലയ്‌ക്കുള്ള ആഭരണം
    cheap showy jewelry or ornament on clothing


Entries from Olam Open Database

Trinket(noun)::
    ക്ഷുദ്രാഭരണം,
    ക്ഷുദ്രാലങ്കാരം,
    കളിക്കോപ്പ്‌,
    ചെറു ആഭരണം,
    അല്‌പവിലയ്‌ക്കുള്ള സാധനം,
    നിസ്സാരവസ്‌തു,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ frutescent, in deep waters, അന്യോന്യവിഭാഗം, ആര്‍ശ്യശൃംഗി, വംഗ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean