മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pellicle Edit
    പടലം, പാട, സൂക്ഷ്മചര്‍മ്ം


pellicle Edit
Noun
    thin protective membrane in some protozoa


Entries from Olam Open Database

Pellicle(noun)::
    പടലം,
    സൂക്ഷ്‌മചര്‍മ്മം,
    പാട,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dad, dragon, മുഗ്ദ്ധ, മെഴുക്കെണ്ണ, അഖേടികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean