മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

toxic Edit
    വിഷം സംബന്ധിച്ച, വിഷമയമായ


toxic Edit
Adjective
    of or relating to or caused by a toxin or poison
eg: suffering from exposure to toxic substances


Entries from Olam Open Database

Toxic(adjective)::
    വിഷം സംബന്ധിച്ച,
    വിഷമുള്ള,
    വിഷമയമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ governess, pallet, അഭിനിച്നവം, പക്ഷീയ, നുഴയല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean