മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tourney Edit
    ടൂര്‍ണമെന്‍റ്


tourney Edit
Noun
    a sporting competition in which contestants play a series of games to decide the winner


tourney Edit
Verb
    engage in a tourney


Entries from Olam Open Database

Tourney(noun)::
    ടൂര്‍ണമെന്റ്‌,
    ടൂര്‍ണെന്റില്‍ പങ്കെടുക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abase, flyer, അമൃത്ത്, പാറയാന്‍, തമിസ്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean