മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

protocol Edit
    ഒരു കരണത്തിന്‍റെയോ ഇടപാടിന്‍റെയോ കുറിപ്പോനക്കലോ റിപ്പോര്‍ട്ടോ


protocol Edit
    കംപ്യൂട്ടര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ വിവരങ്ങള്‍ അന്യോന്യം അയയ്ക്കാന്‍ നേരത്തേ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും നിയമങ്ങളും


protocol Edit
Noun
    (computer science) rules determining the format and transmission of data


protocol Edit
Noun
    forms of ceremony and etiquette observed by diplomats and heads of state


protocol Edit
Noun
    code of correct conduct
eg: safety protocols


protocol Edit
Noun
    code of correct conduct
eg: academic protocol


Entries from Olam Open Database

Protocol()::
    ഒരു കാരണത്തിന്റെയോ ഇടപാടിന്റെയോ കുറിപ്പോ നക്കലോ റിപ്പോര്‍ട്ടോ,
Protocol(noun)::
    ആചാരമര്യാദാസംഹിത,
    ഔദ്യോഗികരേഖ,
    ഔദ്യോഗികമോ ഔപചാരികമോ ആയ രേഖ,
    പെരുമാറ്റച്ചട്ടം,
    നയതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനം സംബന്ധിച്ച ആചാരമര്യാദാസംഹിത,
    ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തില്‍ പാലിക്കേണ്ട ചില നിബന്ധനകള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diaper, gambol, libel, അകര, ബിഭീതകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean