മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

toffy Edit
noun
    കട്ടിമിഠായി
    Caramelized sugar cooled in thin sheets


toffy
    മിട്ടായി, മിഠായി


Entries from Olam Open Database

Toffy(adjective)::
    കട്ടിമിഠായി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brig, അഭിമോദിക്കുക, ആര്യങ്കാവ്, ചിനക്കൊള്ളുക, അതായത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean