മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

happily Edit
    യഥാസുഖം, സര്‍വ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി
    In a joyous manner


happily Edit
Adverb
    in a joyous manner
eg: they shouted happily


happily Edit
Adverb
    in an unexpectedly lucky way
eg: happily he was not injured


Happily
    സാനന്ദം, സമുപജോഷം, സദ്രസം


Entries from Olam Open Database

Happily()::
    സന്തോഷത്തോടെ,
    ഭാഗ്യവശാല്‍,
Happily(adverb)::
    സന്തോഷത്തോടെ,
    ആഹ്ലാദത്തോടെ,
    ആനന്ദത്തോടെ,
Happily(noun)::
    നിര്‍വിഘ്‌നം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ humanity, അമ്പാര്‍, ഫുട്ബോള്‍, മോചിത, മാര്‍ത്ത്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean