മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tingle Edit
    മുഴങ്ങുക, തരിക്കുക


tingle Edit
Verb
    cause a stinging or tingling sensation


tingle Edit
Noun
    an almost pleasurable sensation of fright


tingle Edit
Noun
    a somatic sensation as from many tiny prickles


Entries from Olam Open Database

Tingle(noun)::
    തരിച്ചുപോകുക,
    സ്പന്ദിക്കുക,
    തുടിപ്പ്‌,
    ഹര്‍ഷം,
    തരിപ്പ്‌,
Tingle(verb)::
    മുഴങ്ങുക,
    തരിക്കുക,
    സ്‌പന്ദിക്കുക,
    തരിപ്പുണ്ടാക്കുക,
    തരിച്ചു പോകുക,
    പുളകം കൊള്ളുക,
    ഹര്‍ഷത്തിലാവുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inhume, blind alley, ഇരുളര്‍, ചഞ്ചലപ്പെടുക, ചരു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean