മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

refractory Edit
    ശാഠ്യമുള്ള, വഴങ്ങാത്ത


refractory Edit
Adjective
    not responding to treatment
eg: a refractory case of acne


refractory Edit
Adjective
    temporarily unresponsive or not fully responsive to nervous or sexual stimuli
eg: the refractory period of a muscle fiber


refractory Edit
Adjective
    stubbornly resistant to authority or control
eg: a refractory child


refractory Edit
Noun
    lining consisting of material with a high melting point; used to line the inside walls of a furnace


Entries from Olam Open Database

Refractory(adjective)::
    മാര്‍ഗ്ഗഭ്രംശം വന്ന,
    വ്യതിയാനം വന്ന,
    ശാഠ്യമുള്ള,
    മര്‍ക്കടമുഷ്‌ടിയായ,
    തോന്നിയ വണ്ണം കാട്ടുന്ന അനുസരണയില്ലാത്ത,
    വേഗം ഉരുകാത്ത,
    വഴങ്ങാത്ത,
    അടങ്ങാത്ത,
    ദുശ്ചികിത്സ്യമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ saccharin, vertex, anglo, അഭ്യുപേത്യ, ഇരട്ടപ്പണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean