മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

centrist Edit
    രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളില്‍ മിതവാദിയായ ആള്‍


centrist Edit
Adjective
    supporting or pursuing a course of action that is neither liberal nor conservative


centrist Edit
Noun
    a person who takes a position in the political center


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ironing, modify, salvolatile, അയിണി, അവജ്ഞാത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean