മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

thrilling Edit
    കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന, പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്ന


thrilling Edit
Adjective
    causing a surge of emotion or excitement
eg: a thrilling performer to watch


thrilling Edit
Adjective
    causing quivering or shivering as by cold or fear or electric shock
eg: a thrilling wind blew off the frozen lake


Entries from Olam Open Database

Thrilling(adjective)::
    പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുന്ന,
    കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന,
    പൂര്‍ണ്ണമായും ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ suave, അസ്പൃഹ, അധരസ്ഥ, അന്ധകവൃക്ഷണികള്‍, ഇടകലര്‍ച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean