മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

thermo Edit
    ഉഷ്ണം, താപം


Entries from Olam Open Database

Thermo(noun)::
    ഉഷ്‌ണം,
    താപം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cross road, ആഗ്രായണം, ബാലവത്സം, യുവതി, മനക്ഷോഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean