മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tetanus Edit
    മുറിവുകളില്‍കൂടിയും മറ്റും രോഗാണുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു, രോഗം


tetanus Edit
Noun
    an acute and serious infection of the central nervous system caused by bacterial infection of open wounds; spasms of the jaw and laryngeal muscles may occur during the late stages


tetanus Edit
Noun
    a sustained muscular contraction resulting from a rapid series of nerve impulses


Entries from Olam Open Database

Tetanus(noun)::
    പഴുപ്പ്‌,
    ക്ഷതപാതം,
    ഞരമ്പുവലി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ globose, kinetic, അവഗാഹ്യ, വല്ലഭ, മാര്‍ഷ്ടവ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean