മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cognoscente Edit
    കലകളില്‍ സൂക്ഷ്മജ്ഢാനമുള്ളയാ


cognoscente Edit
Noun
    an expert able to appreciate a field; especially in the fine arts


Entries from Olam Open Database

Cognoscente(noun)::
    കലകളില്‍ സൂക്ഷ്‌മജ്ഞാനമുള്ളയാള്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമുക്കുക, അഹല, അഭ്യമിത്രിയന്‍, ചവിട്ടുകല്ല്, ഞെളിവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean