മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

coprology Edit
noun
    ഹീനവിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാഹത്യപ്രതിപാദനം


Entries from Olam Open Database

Coprology(noun)::
    ഹീനവിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യ പ്രതിപാദനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hike, milliard, അഗ്രബുക്ക്, അഗേന്ദ്രന്‍, അഭിലാപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean