മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

telegraph Edit
    വിദ്യുത്സന്ദേശപ്രേരകയന്ത്രം


telegraph Edit
Noun
    apparatus used to communicate at a distance over a wire (usually in Morse code)


telegraph Edit
Verb
    send cables, wires, or telegrams


Entries from Olam Open Database

Telegraph(noun)::
    വിദ്യുത്‌സന്ദേശയന്ത്രം,
    വിദ്യുത്സന്ദേശപ്രരകയന്ത്രം,
Telegraph(verb)::
    വിദ്യുത് സന്ദേശയന്ത്രം,
    കന്പിത്തപാല്‍,
    കമ്പിയടിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ educe, precision, അരുത, അതിമംഗല്യം, അശ്വകര്‍ണ്ണ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean