മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ambidextrous Edit
    രണ്ടും കൈയും ഒരു പോലെ സ്വാധീനമുള്ള, സവ്യസാചിത്വമുള്ള


ambidextrous Edit
Adjective
    equally skillful with each hand
eg: an ambidextrous surgeon


ambidextrous Edit
Adjective
    marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another


Entries from Olam Open Database

Ambidextrous(adjective)::
    രണ്ടു കൈയും ഒരുപോലെ സ്വാധീനമുള്ള,
    സവ്യസാചിത്വമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അച്യുതാവാസം, അളുമ്പ്, അം, ചര്‍വ്വണം, വ്രജം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean