മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

technique Edit
noun
    പ്രവൃത്തിരീതി, സമ്പ്രദായം, സങ്കേതം


technique Edit
noun
    സാങ്കേതികപദ്ധതി
    a practical method or art applied to some particular task


technique Edit
noun
    വിദ്യാനൈപുണ്യം
    skillfulness in the command of fundamentals deriving from practice and familiarity


Entries from Olam Open Database

Technique()::
    സാങ്കേതികത്വം,
Technique(noun)::
    പ്രവൃത്തിരീതി,
    സമ്പ്രദായം,
    സങ്കേതം,
    സാങ്കേതികപദ്ധതി,
    വിദ്യാനൈപുണ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ continuum, plush, അംസതടം, പ്രതിഷേധയിതാ, ഭാഷ്യകാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean