മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

articulate Edit
    കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട, വ്യക്തമായ, സ്പഷ്ടമായ


articulate Edit
Verb
    provide with a joint


articulate Edit
Verb
    put into words or an expression


articulate Edit
Verb
    speak, pronounce, or utter in a certain way


articulate Edit
Verb
    unite by forming a joint or joints
eg: the ankle bone articulates with the leg bones to form the ankle bones


articulate Edit
Verb
    express or state clearly


articulate Edit
Adjective
    expressing yourself easily or characterized by clear expressive language
eg: articulate speech


articulate Edit
Adjective
    expressing yourself easily or characterized by clear expressive language
eg: an articulate orator


articulate Edit
Adjective
    expressing yourself easily or characterized by clear expressive language
eg: articulate beings


articulate Edit
Adjective
    consisting of segments held together by joints


Entries from Olam Open Database

Articulate(adjective)::
    കൂട്ടച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട,
    വ്യക്തമായ,
    സ്‌പഷ്‌ടമായ,
    സ്വന്തം വികാര വിചാരങ്ങള്‍ നിഷ്‌പ്രയാസം പ്രകടിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിവുള്ള,
    സംയോജിക്കപ്പെട്ട,
    സ്‌പഷ്‌ടമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട,
Articulate(verb)::
    കൂട്ടച്ചേര്‍ക്കുക,
    സന്ധാനം ചെയ്യുക,
    വ്യക്തമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട,
    സന്ധികളോടുകൂടിയ,
    കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട,
    വ്യക്തമായി പറയുക,
    കൂടിച്ചേരുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aint, pulp, wizard, അമോചിത, വലിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean