മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

tabulator Edit
    പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നയാള്‍, പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം


tabulator Edit
Noun
    a calculator that keeps a record of the number of times something happens


Entries from Olam Open Database

Tabulator(noun)::
    പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രം,
    പട്ടിക തയ്യാറാക്കല്‍,
    പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നയാള്‍,
Tabulator(verb)::
    ഒരു വിവര വിനിമയ ചാനലില്‍ നിന്നും ഡാറ്റ വായിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean