മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

surrealism Edit
    എല്ലാ മുന്‍ധാരകളെയും യുക്തിയെയും കൈവെടിഞ്ഞ് ഉപബോധതലത്തെ, ചിത്രികരിക്കാനുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കലാസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം


surrealism Edit
Noun
    a 20th century movement of artists and writers (developing out of dadaism) who used fantastic images and incongruous juxtapositions in order to represent unconscious thoughts and dreams


Entries from Olam Open Database

Surrealism(noun)::
    അയഥാര്‍ത്ഥവാദം,
    യുക്തിരഹിതമായ ബോധത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു കലാപ്രസ്ഥാനം,
    എല്ലാമുന്‍ ധാരണകളെയും യുക്തിയെയും കൈവെടിഞ്ഞ്‌ ഉപഭോധതലത്തെ ചിത്രീകരിക്കാനുദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കലാസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം,
    പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ വ്യാപരങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ all but, demoralisation, vector, മാനിതവ്യ, മുങ്ങല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean