മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lax Edit
    അയഞ്ഞ, അയവുളള, ശിഥിലമായ


lax Edit
Adjective
    lacking in rigor or strictness
eg: such lax and slipshod ways are no longer acceptable


lax Edit
Adjective
    lacking in rigor or strictness
eg: lax in attending classes


lax Edit
Adjective
    pronounced with muscles of the tongue and jaw relatively relaxed (e.g., the vowel sound in 'bet')


lax Edit
Adjective
    lacking in strength or firmness or resilience
eg: a lax rope


lax Edit
Adjective
    emptying easily or excessively


Entries from Olam Open Database

Lax(adjective)::
    ഉറച്ച മൂല്യങ്ങളില്ലാത്ത,
    അശക്തമായ,
    വയറിളക്കമുളള,
    അയഞ്ഞ,
    അയവുള്ള,
    ശിഥിലമായ,
    അശ്രദ്ധമായ,
    വ്യക്തതയില്ലാത്ത,
    സുദൃഢമല്ലാത്ത,
    കര്‍ക്കശമല്ലാത്ത,
    ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tow, അകസ്മാത്, ചാപിള്ള, മൃഗാരാതി, മുണ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean