മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

supersensuous Edit
    അതിവിഷയാസക്തമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ memento, അഹ്ണം, ആചക്ഷിക്കുക, ആരേവതം, ഒലിപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean