മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

murrain Edit
    കന്നുകാലികളുടെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി


murrain Edit
Noun
    any disease of domestic animals that resembles a plague


Entries from Olam Open Database

Murrain(noun)::
    കന്നുകാലികളുടെ പകര്‍ച്ചവ്യാധി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രതിഹനിക്കുക, ഡമരു, അതീതേദ്യു, ഗഞ്ജ, കൃഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean