മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stunkard Edit
    മുഖം വീര്‍പ്പക്കുന്ന, ദുര്‍മുഖം


Entries from Olam Open Database

Stunkard(adjective)::
    മുഖം വീര്‍പ്പിക്കുന്ന,
    വിഷണ്ണമായ,
    ദുര്‍മുഖം കാട്ടുന്ന,
    മ്ലാനമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ forgo, പ്ലമാന, ചീങ്കുഴല്‍, ചൊല്ലി, പടവായന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean