മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

stow Edit
verb
    ഇടുക, കെട്ടുക


stow Edit
verb
    അടുക്കിവയ്‌ക്കുക, കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക
    fill by packing tightly
eg: stow the cart


Entries from Olam Open Database

Stow(verb)::
    ഇടുക,
    അടുക്കിവയ്‌ക്കുക,
    ശേഖരിച്ചവയ്‌ക്കുക,
    കെട്ടുക,
    ഒളിച്ചുവയ്‌ക്കുക,
    കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blandish, impetuous, virago, ഭന്ദം, വിശാരദന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean