മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pudicity Edit
noun
    അടക്കം, ഒതുക്കം, പാതിവ്രത്യം
    modesty, chastity.


Entries from Olam Open Database

Pudicity(noun)::
    അടക്കം,
    പാതിവ്രത്യം,
    ഒതുക്കം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accent, hearth, wench, അലപ്പറ, അംശുദാതാവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean