മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spunky Edit
    ചുണയുള്ള
    Showing courage


spunky Edit
Adjective
    showing courage


spunky Edit
Adjective
    willing to face danger


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചങ്ങലപ്പാലം, വ്യഞ്ജിക്കുക, ആധ്യക്ഷ്യം, പെണ്‍വാഴ്ച, രാവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean