മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

spare Edit
verb
    അവശേഷിപ്പിക്കുക, ആദായപ്പെടുത്തുക, അധികമുള്ള
    An extra component of a machine or other apparatus


spare Edit
verb
    അല്പം വിനിയോഗിക്കുക, കുറച്ചു മാത്രം കൊടുക്കുക


spare Edit
Verb
    refrain from harming


spare Edit
Verb
    save or relieve from an experience or action
eg: I'll spare you from having to apologize formally


spare Edit
Verb
    give up what is not strictly needed
eg: he asked if they could spare one of their horses to speed his journey


spare Edit
Verb
    use frugally or carefully


spare Edit
Adjective
    thin and fit
eg: the spare figure of a marathon runner


spare Edit
Adjective
    more than is needed, desired, or required
eg: sleeping in the spare room


spare Edit
Adjective
    not taken up by scheduled activities
eg: spare time on my hands


spare Edit
Adjective
    kept in reserve especially for emergency use
eg: a spare tire


spare Edit
Adjective
    kept in reserve especially for emergency use
eg: spare parts


spare Edit
Adjective
    lacking in amplitude or quantity
eg: a spare diet


spare Edit
Adjective
    lacking embellishment or ornamentation


spare Edit
Adjective
    very angry


spare Edit
Noun
    an extra component of a machine or other apparatus


spare Edit
Noun
    an extra car wheel and tire for a four-wheel vehicle


spare Edit
Noun
    a score in tenpins; knocking down all ten after rolling two balls


Entries from Olam Open Database

Spare(adjective)::
    അധികമുള്ള,
    മിച്ചമായ,
    മെലിഞ്ഞ,
    തല്‍ക്കാലാവശ്യം കഴിച്ചുള്ള,
    ഉടനേ വേണ്ടാത്ത,
    മിതത്വംപാലിക്കുന്ന,
    ക്ഷീണിച്ച,
Spare(noun)::
    ശേഖരിച്ചു വച്ച,
    പ്രത്യേകാവശ്യത്തിന് സൂക്ഷിക്കുന്ന,
    അധികമുള്ളത്,
Spare(verb)::
    അല്‍പം വിനിയോഗിക്കുക,
    മിതമായി ചെലവഴിക്കുക,
    അവശേഷിപ്പിക്കുക,
    കുറച്ചു മാത്രം കൊടുക്കുക,
    ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക,
    ബാക്കിവരുത്തുക,
    കൂടാതെ കഴിക്കുക,
    ദയ കാണിക്കുക,
    ആദായപ്പെടുത്തുക,
    വേണ്ടെന്നു വയ്‌ക്കുക,
    മോചിപ്പിക്കുക,
    വിട്ടുകളയുക,
    കരുതുക,
    കൊടുക്കുക,
    ദയകാണിക്കുക,
    ഒഴിവാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ black magic, macula, ആളി, ചരുകം, ഒന്നിച്ച്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean