മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sotto Edit
    താണ സ്വരം, താണ ശ്രുതി


Entries from Olam Open Database

Sotto()::
    താണ ശ്രുതി,
Sotto(noun)::
    താണസ്വരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ queasy, secund, അമരച്ചാര്‍ത്ത്, അഗ്നിനീര്, വേണു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean