മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ignition Edit
    ജ്വലനം, ദഹനം, എരിക്കല്‍


ignition Edit
Noun
    the process of initiating combustion or catching fire


ignition Edit
Noun
    the mechanism that ignites the fuel in an internal-combustion engine


ignition Edit
Noun
    the act of setting something on fire


Entries from Olam Open Database

Ignition(noun)::
    ജ്വലനം,
    ദഹനം,
Ignition(verb)::
    എരിക്കല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cavern, അരിപ്പൂ, അനുപ്രയോഗം, അക്ഷ്ണ, ഗുരുകാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean