മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

snowflake Edit
noun
    മഞ്ഞുകട്ടി, ഹിമച്ചില്ല്‌, മഞ്ഞുപാളി
    a crystal of snow


snowflake Edit
Noun
    white Arctic bunting


Entries from Olam Open Database

Snowflake(noun)::
    ഹിമച്ചില്ല്‌,
    മഞ്ഞുപാളി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ smith, sufficiency, ആനച്ചുണ്ട, വികൃഷ്ട, പൃഥഗ്വിധ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean