മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

scoop Edit
    മറ്റു ലേഖകള്‍ അറിയാതെ പത്രലേഖകന്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യമുളള വാര്‍ത്ത


scoop Edit
Noun
    the quantity a scoop will hold


scoop Edit
Noun
    a hollow concave shape made by removing something


scoop Edit
Noun
    a news report that is reported first by one news organization
eg: he got a scoop on the bribery of city officials


scoop Edit
Noun
    street names for gamma hydroxybutyrate


scoop Edit
Noun
    the shovel or bucket of a dredge or backhoe


scoop Edit
Noun
    a large ladle
eg: he used a scoop to serve the ice cream


scoop Edit
Verb
    take out or up with or as if with a scoop
eg: scoop the sugar out of the container


scoop Edit
Verb
    get the better of


Entries from Olam Open Database

Scoop(noun)::
    കയില്‍,
    പാത്രം,
    ചൂടുവാര്‍ത്ത,
    രഹസ്യ വിവരം കൊടുത്തതിന്‌ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം,
    കോരുപാളകോരിയെടുക്കുക,
    മറ്റു ലേഖകര്‍ അറിയാതെ പത്രലേഖകന്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യമുള്ള വാര്‍ത്ത ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം,
    കോരിക,
    തവി,
    തീക്കോരിക,
Scoop(verb)::
    കോരിക,
    (വെള്ളം),
    വലിയ തവി,
    ഇളക്കുചട്ടുകം,
    കോരിക്കളയുക,
    തടമെടുക്കുക,
    കുഴിക്കുക,
    തുരക്കുക,
    തവികൊണ്ടു കോരുക,
    തോണ്ടുക,
    അള്ളിയെടുക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപദ്ധ്യസം, ഫുല്ലനം, ഞെരുക്കം, ആകാശകുസുമം, പ്രഷ്ഠന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean