മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slough Edit
    ചതുപ്പുപ്രദേശം, ചെളിക്കുണ്ട്


slough Edit
Noun
    necrotic tissue; a mortified or gangrenous part or mass


slough Edit
Noun
    a hollow filled with mud


slough Edit
Noun
    a stagnant swamp (especially as part of a bayou)


slough Edit
Noun
    any outer covering that can be shed or cast off (such as the cast-off skin of a snake)


slough Edit
Verb
    cast off hair, skin, horn, or feathers


slough
    നിര്‍മ്മോകം, ചേറ്റുകുഴി


Entries from Olam Open Database

Slough()::
    ചെളിനിറഞ്ഞ കുഴി,
    വെള്ളംകെട്ടി നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം,
    അഗാധസ്പര്‍ശിയായ,
    ദുഃഖഭരിതമായ ഭാവം,
    ചെറുകുഴി,
    തോലുപൊളിയുക,
    നീക്കിക്കളയുക,
    ചെളിക്കുണ്ട്‌,
    വ്രണത്തിലെ പൊറ്റ,
Slough(noun)::
    ചെളി നിറഞ്ഞ കുഴി,
    ചതുപ്പു നിലം,
    പാന്പിന്‍പടംപൊറ്റകെട്ടുക,
    പടംപൊഴിക്കുക,
    ചതുപ്പുപ്രദേശം,
    ചതുപ്പുനിലം,
    പാമ്പിന്‍ ചട്ട,
    പാമ്പിന്‍പടം,
Slough(verb)::
    നീക്കികളയുക,
    ഉരിഞ്ഞു കളയുക,
    പടം പൊഴിക്കുക,
    ഉരിഞ്ഞുകളയുക,
    മോചിപ്പിക്കുക,
    തോലു പൊളിയുക,
    നിര്‍മ്മുക്തമാകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bethink, അഖണ്ഡിതര്‍ത്തു, അഭിനിതം, ബ്ഹഹ്മദ്രുമം, പസ്ത്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean