മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sleuth Edit
    മണംപിടിച്ചു പോകുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം, പദമാര്‍ഗ്ഗം


sleuth Edit
Noun
    a detective who follows a trail


sleuth Edit
Verb
    watch, observe, or inquire secretly


Entries from Olam Open Database

Sleuth(noun)::
    ഗന്ധം പിടിച്ചു പോകുന്ന നായ്‌,
    കുറ്റാന്വേഷകന്‍,
    മണം പിടിച്ചു പോകുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം,
    വേട്ടനായ്‌,
    അപസര്‍പ്പകന്‍,
    പദമാര്‍ഗ്ഗം,
    തസ്‌കരാന്വേഷകന്‍,
Sleuth(verb)::
    കാല്‍പാടുനോക്കിപ്പോവുക,
    മണം പിടിച്ചു പിന്തുടരുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ advent, clergy, fascinate, അണ്ഡകോടരപുഷ്പി, അപ്രാകാശ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean