മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

slate Edit
    എഴുത്തു പലക, അടര്‍ക്കല്ല്


slate Edit
    തീക്ഷണമായി ദുഷിക്കുക അപവദിക്കുക


slate Edit
Verb
    designate or schedule
eg: He slated his talk for 9 AM


slate Edit
Verb
    designate or schedule
eg: She was slated to be his successor


slate Edit
Verb
    enter on a list or slate for an election
eg: He was slated for borough president


slate Edit
Verb
    cover with slate
eg: slate the roof


slate Edit
Verb
    strongly criticize
eg: she was slated for being fat


slate Edit
Noun
    (formerly) a writing tablet made of slate


slate Edit
Noun
    thin layers of rock used for roofing


slate Edit
Noun
    a fine-grained metamorphic rock that can be split into thin layers


slate Edit
Noun
    a list of candidates nominated by a political party to run for election to public offices


Slate
    സ്ലേറ്റ്


Entries from Olam Open Database

Slate()::
    എഴുത്തുകല്ലുപലക,
    സ്ലേറ്റ്,
    കല്പലക,
    സ്ലേറ്റുകല്ല്കല്ലോടുമേയുക,
    സ്ലേറ്റിന്‍റെ വര്‍ണ്ണമാര്‍ന്ന,
    സ്ലേറ്റ്‌,
    കല്ലോട്‌,
Slate(noun)::
    അടര്‍കല്ല്‌,
    പൊട്ടുന്ന ഒരു തരം കല്ല്‌,
    എഴുതാനുപയോഗിക്കുന്ന കല്ലുകഷണം,
    പേരുകൊള്ളിക്കുക,
    അടര്‍ക്കല്ല്‌,
    എഴുത്തുപലക,
    ലേഖനശില,
Slate(verb)::
    സ്ഥാനത്തിനോ ഓഫീസിനോ (ഒരാളെ) നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക,
    നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക,
    വിമര്‍ശിക്കുക,
    രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിക്കുക,
    തീക്ഷണമായി ദുഷിക്കുക,
    അപവദിക്കുക,
    കഠിനമായി വിമര്‍ശിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അജാതൗല്വലി, ചെമ്പഴുക്ക, മുഠാളന്‍, ആനമ്ര, നിരതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean