മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

sketch Edit
    രേഖാചിത്രം, ബാഹ്യരൂപരേഖ


sketch Edit
Noun
    preliminary drawing for later elaboration


sketch Edit
Noun
    a brief literary description


sketch Edit
Noun
    short descriptive summary (of events)


sketch Edit
Noun
    a humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine


sketch Edit
Verb
    make a sketch of
eg: sketch the building


sketch Edit
Verb
    describe roughly or briefly or give the main points or summary of
eg: sketch the outline of the book


Entries from Olam Open Database

Sketch(noun)::
    അപൂര്‍ണ്ണമായ വര,
    അപൂര്‍ണ്ണമായ രൂപരേഖ,
    രേഖാചിത്രം,
    കുറിപ്പ്‌,
    സ്ഥൂലലേഖനം,
    സ്ഥിതിവിവരം,
    ബാഹ്യരൂപരേഖ,
    സ്വരൂപം,
    വിഷയസംഗ്രഹം,
    കരടുചിത്രം,
    ആസൂത്രണം,
    ചിത്രക്കുറിപ്പ്‌,
Sketch(verb)::
    ബാഹ്യരേഖാചിത്രം,
    കുറിപ്പെഴുതുക,
    ചിത്രം വരയ്‌ക്കുക,
    സ്വരൂപം കുറിക്കുക,
    വര്‍ണ്ണിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rosemary, cantillate, അശ്വീയ, പിംഗല, ക്ഷപണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean