മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

skirmish Edit
    അടിപിടി, ചെറിയ ശബ്ദം


skirmish Edit
Noun
    a minor short-term fight


skirmish Edit
Verb
    engage in a skirmish


Entries from Olam Open Database

Skirmish()::
    ശണ്‌ഠ,
    ചെറിയ ശണ്‌ഠ,
Skirmish(noun)::
    വിവാദം,
    വന്‍യുദ്ധത്തില്‍ നിന്ന്‌ അകലെ നടക്കുന്ന ചെറുയുദ്ധം,
    അടിപിടി,
    കൂട്ടിമുട്ടല്‍,
    ഏറ്റുമുട്ടല്‍,
    കലഹം,
    ചെറുസംഘങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം,
Skirmish(verb)::
    ശണ്‌ഠയിടുക,
    കശപിശയിലേര്‍പ്പെടുക,
    ബഹളം കൂട്ടുക,
    ചെറുപട കൂടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ accomplice, bother, അദംഷ്ട്രം, വണ്ടന്‍, ആശ്രവ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean