മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

procuress Edit
    കൂട്ടികൊടുക്കുന്നവള്‍, കൂട്ടികൊടുപ്പുക്കാരി
    A woman pimp


procuress Edit
Noun
    a woman pimp


procuress
    കുംഭദാസി, സംഘാടിക, കുട്ടനി, അര്‍ജ്ജുനി


Entries from Olam Open Database

Procuress(noun)::
    കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ luggage, playboy, അധിധ്രുവം, ചാവി, വഞ്ചിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean