മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

simian Edit
adjective
    വാനരവര്‍ഗപരമായ


simian Edit
adjective
    കുരങ്ങിനെപ്പോലുള്ള, വാനരസദൃശമായ
    relating to or resembling an ape
eg: simian features


simian Edit
noun
    കുരങ്ങന്‍, വാനരന്‍
    an ape or monkey


Entries from Olam Open Database

Simian(adjective)::
    കുരങ്ങിനെപ്പോലുള്ള,
    വാനരസദൃശമായ,
    വാനരവര്‍ഗപരമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആര്‍ത്ഥക, ആന്‍, ബ്രഹ്മപുത്രര്‍, ഞെള്ള്, മേമ്പടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean