മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

shin Edit
    പാദം, മുഴങ്കാലെല്ല്


shin Edit
Noun
    the front part of the human leg between the knee and the ankle


shin Edit
Noun
    a cut of meat from the lower part of the leg


shin Edit
Noun
    the 22nd letter of the Hebrew alphabet


shin Edit
Noun
    the inner and thicker of the two bones of the human leg between the knee and ankle


shin Edit
Verb
    climb awkwardly, as if by scrambling


Entries from Olam Open Database

Shin()::
    പാദം,
    പുല്ലുരി,
    കാല്‍മുട്ടിനു താഴെ തൊഴിക്കുക,
    അള്ളിപ്പിടിച്ചു കയറുക,
Shin(noun)::
    മുഴങ്കാലെല്ല്‌,
    കണങ്കാല്‍,
    ജംഘ്രാഗ്രഭാഗം,
Shin(verb)::
    പൊത്തിപ്പിടിച്ചുകയറുക,
    അഗ്രജംഘപൊത്തിപ്പിടിച്ചുകയറുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ compatibility, plastid, അടമാങ്ങ, ഫണവാന്‍, മുന്തി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean