മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

boy Edit
noun
    ആണ്‍കുട്ടി


boy Edit
noun
    ബാലന്‍, പയ്യന്‍, ചെറുപ്പക്കാരന്‍
    a youthful male person
eg: the baby was a boy


boy Edit
noun
    ആണ്‍സുഹൃത്ത്‌
    a friendly informal reference to a grown man
eg: he likes to play golf with the boys


boy Edit
noun
    മകന്‍
    a male human offspring
eg: his boy is taller than he is


boy Edit
noun
    ഭൃത്യന്‍
    (ethnic slur) offensive and disparaging term for Black man
eg: get out of my way, boy


boy
    പൃഥുകന്‍, ബാലകന്‍, വര്‍ക്കരം, ബാലന്‍, മൈന്തന്‍, പൈതലാന്‍, പശകന്‍, ചെറുക്കന്‍, മാണവകന്‍, മാണവന്‍, പഹയന്‍, കൊച്ചന്‍, അശ്മശ്രു, കുമരന്‍, കിശോരകന്‍, ചെക്കന്‍, പോതന്‍, കിശോരന്‍, കുഞ്ഞന്‍, ദഹരന്‍, പുമപത്യം, പയ്യന്‍, അപ്പന്‍, കനീനകന്‍, വിടല


Entries from Olam Open Database

Boy(noun)::
    ആണ്‍കുട്ടി,
    പയ്യന്‍,
    ബാലന്‍,
    ഭൃത്യന്‍,
    സുഹൃത്ത്‌,
    ചെറുപ്പക്കാരന്‍,
    ആണ്‍സുഹൃത്ത്‌,
    ഒരു പ്രത്യേക ജോലിക്കായി നിയമിച്ച ആണ്‍കുട്ടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plus, അഗ്നിവക്ത്രകം, ചുട്ട, ഡയനം, മിരുതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean